No_photof
Họ và tên Trần Thị Phiên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lam Sơn
Quận/huyện Quận 6
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 349 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thu Vân
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/huynhthuvan1965
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lam Sơn
Quận/huyện Quận 6
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 385 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Thị Kiều Trang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/kieutrang28472
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lam Sơn
Quận/huyện Quận 6
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thu Chiên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lam Sơn
Quận/huyện Quận 6
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Diễm My
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/phuong06031966
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lam Sơn
Quận/huyện Quận 6
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 9304 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Quốc Việt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tranquocviet2010
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Lam Sơn
Quận/huyện Quận 6
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Điểm số 24423 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lưu Thị Tố Bình
Giới tính Nữ
Website https://andung2009.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lam Sơn
Quận/huyện Quận 6
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 668 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Bảy
Giới tính Nữ
Website https://thibay.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lam Sơn
Quận/huyện Quận 6
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 17692 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Diễm My
Giới tính Nữ
Website https://diemmynguyen6123.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lam Sơn
Quận/huyện Quận 6
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 288245 (xem chi tiết)